Brandy set (6+1)

 

 Zapoj sa do sútaže o hodnotné ceny


1. cena Brendy set v hodnote 75 euro
2. cena 2 fľaše vína Tokaj
3. cena predplatné časopisu Hoteliérstvo/Hotelnictví

Pravidlá facebook sútaže: 

1. Daj like na stránku Tophoreca.sk Tophoreca.cz
2. Daj like na tento príspevok 
3. Zdieľaj verejne a komentuj

Žrebujeme 1.2.2019.

 

 

Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľom súťaže s názvom „SÚŤAŽ o Brandy set, vína Tokaj a predplatné časopisu“ (ďalej len „súťaž“) je: MEDIA ST, s.r.o., Moyzesova 35, 010 08 Žilina, IČO: 36 380 849 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Sponzorom súťaže sú: IOP-plus, s.r.o., Fučíkova 619/9 , Poltár 987 01 IČO: 36 799 360 (ďalej len „sponzor“), TOKAJ & CO, s.r.o., Malá Tŕňa 202, 076 82,  IČO: 36193 828 (ďalej len „sponzor“) a MEDIA ST, s.r.o., Moyzesova 35, 010 08 Žilina, IČO: 36 380 849 .

3. Celé znenie súťaže: „SÚŤAŽ o Brandy set, vína Tokaj a predplatné časopisu.“

Pravidlá facebook sútaže: 

1. Daj like na stránku Tophoreca.sk Tophoreca.cz
2. Daj like na tento príspevok 
3. Zdieľaj verejne a komentuj

Žrebujeme 1.2.2019.

 

                              Výhry: 

                              1.cena Brendy set v hodnote 75 euro
                              2.cena 2 fľaše vína Tokaj
                              3.cena predplatné časopisu Hoteliérstvo/Hotelnictví

 

4. Súťaž prebieha od 17. 12.  2018 do 1. 2. 2019 prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

5. Podmienky účasti v súťaži Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na stránke Tophoreca.sk Tophoreca.cz na Facebooku (ďalej len „FB Tophoreca.sk Tophoreca.cz“) do súťaže, a to prostredníctvom uverejnenia komentáru pod súťažným príspevkom (ďalej len ako „súťažné zadanie“), ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“). V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom 1x. Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu chybne uvedeného kontaktu nebude možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a pripadá náhradnému výhercovi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 7. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca.
6. Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 5. týchto pravidiel, bude zaradený do výberu výhercov o nasledovnú výhru: Brandy set 6+1, 2 fľaše vína Tokaj a predplatné časopisu Hoteliérstvo/Hotelnictví (ďalej len „výhra“).
7. Spôsob výberu výhercov vylosuje usporiadateľ náhodným výberom, vyžrebuje z účastníkov súťaže 3 výhercov. Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti so zachovaním princípu náhodného výberu, najneskôr do 4 pracovných dní po skončení času konania súťaže.
8. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry Účastník súhlasí, že v prípade výhry bude jeho používateľské meno zverejnené na stránke FB Tophoreca.sk Tophoreca.cz v rámci nového príspevku alebo komentára pod súťažným príspevkom. Súčasne bude kontaktovaný aj prostredníctvom súkromnej správy, kde bude požiadaný o poskytnutie adresy, kam sa má výhra odosielať, a telefónneho čísla. V prípade, že výherca nedovŕšil 18 rokov, bude nadviazaný kontakt so zákonným zástupcom, ktorý bude požiadaný o poskytnutie adresy a telefónneho čísla. Uvedené údaje budú použité len za účelom odoslania výhry a nebudú nijakým ďalším spôsobom spracovávané. Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže, usporiadateľom ako organizátorom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 15 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 7. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry a ani za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. Usporiadateľ a organizátor nezodpovedajú za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.
9. Predčasné ukončenie súťaže Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže.
10. Všeobecné podmienky Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou sponzorovaná, odobrená, spravovaná a nie je s ňou nijako spojená. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti organizátorovi a usporiadateľovi, ako správcovi stránky Čaro dreva na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB Tophoreca.sk Tophoreca.cz. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.